Social Icons

vineri, 23 decembrie 2011

Descriminarea dăunează grav Vieţii!!!

Ce este discriminarea?
Discriminarea reprezintă un comportament de excludere sau de reducere a accesului unor indivizi la anumite resurse.
Legea nr. 324/2006 defineşte discriminarea ca fiind: "orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice."
Tipuri de discriminare
Cea mai întâlnită este distincţia între discriminarea directă şi cea indirectă (Michaela Banton, 1998). Discriminarea directă apare atunci când tratamentul diferenţiat este generat în mod intenţionat, în timp ce discriminarea indirectă apare atunci când acest tratament are la bază o decizie inechitabilă luată anterior.
Să luam, de exemplu, situaţia la locul de muncă, discriminarea directă este prezentă atunci când două persoane având pregătire egală şi o slujbă similară sunt plătite în mod diferenţiat datorită faptului că una dintre acestea aparţine unui anumit grup etnic. Discriminarea indirectă apare atunci când cele două persoane sunt plătite în mod diferit deoarece au fost angajate în poziţii diferite deşi aveau aceeaşi pregătire.
Grupuri supuse discriminării
Grupurile supuse cel mai adesea discriminării şi asupra cărora s-au centrat cele mai multe studii sunt: minorităţile etnice, rasiale, religioase, grupurile de imigranţi. O preocupare aparte a existat pentru discriminarea practicată la adresa femeilor. În ultima perioadă un interes special este acordat studiilor referitoare la discriminarea minorităţilor sexuale, a persoanelor cu abilităţi speciale, precum şi a vârstnicilor. Domeniile de manifestare a discriminării cele mai investigate au fost sistemul educaţional, piaţa muncii, locuirea.
Aceste grupuri sunt vulnerabile din punct de vedere social şi economic. Cei care sunt ţinta prejudecăţilor şi a discriminării într-o societate anume vor întâmpina dificultăţi de integrare pe piaţa muncii (nu îşi vor găsi locuri de munca pe măsura calificării sau vor fi plătiţi la nivel inferior celor care aparţin grupurilor favorizate), vor avea dificultăţi în obţinerea beneficiilor publice. Toate acestea îi fac vulnerabili din punct de vedere economic şi îi includ în categoria grupurilor cu risc ridicat de sărăcie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 
 
Blogger Templates